Bằng cách nào để chúng tôi giúp bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi chịu trách nhiệm để bảo vệ thông tin của bạn một cách nghiêm túc và sử dụng nhiều biện pháp để bảo đảm rằng thông tin của bạn được bảo vệ khi được truyền từ máy tính của bạn và lưu trữ trên các máy tính của chúng tôi.

Mã hóa – Khi làm việc với thông tin cá nhân/riêng tư của bạn, các máy tính của chúng tôi cùng với trình duyệt của bạn sẽ sử dụng một chuẩn giao thức bảo mật (Secure Sockets Layer – SSL) để bảo đảm rằng các thông tin được mã hóa và bảo vệ khỏi bị nghe trộm. SSL bảo đảm phiên làm việc tại trình duyệt của bạn với các máy chủ của chúng tôi là riêng tư và các thông tin trong phiên làm việc đó là an toàn và chỉ được chuyển đến các máy tính của chúng tôi.

Tường lửa – Sau khi thông tin của bạn được chuyển đến các máy chủ của chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ các thông tin đó bằng nhiều cách như lưu trữ thông tin trên các máy chủ an toàn và sử dụng một thiết bị gọi là bức tường lửa để bảo vệ thông tin của bạn bằng cách phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép đến thông tin đó.

Quyền truy cập – Với tường lửa và các cơ chế khác, chúng tôi bảo vệ các thông tin của bạn bằng cách chỉ cho phép truy cập vào thông tin của bạn bởi nhân viên của Liberty và các bên có thẩm quyền chính đáng được cấp phép để truy cập vào các thông tin để phục vụ các yêu cầu của bạn và để quản lý cáchợp đồng bảo hiểm và các yêu cầu bồi thường. ​